ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за услуга: „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за
територията на СНЦ „МИГ – ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР –
Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ