ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА.

Във връзка с подготовка на проектно предложение „ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА
– КОПРЕН – МИДЖУР – ЧИПРОВЦИ – ЧУПРЕНЕ – ГЕОРГИ ДАМЯНОВО –
РУЖИНЦИ” по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. бихме
искали да ни представите оферта за извършване на следнатa дейност „Разработване на
стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за територията на СНЦ
„МИГ – ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН-МИДЖУР – Чипровци,
Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци” съгласно Техническата спецификация
(Приложение 1), приложена към настоящото Запитване за оферта.

 

Запитване за оферти