Приключи проекта за съхраняване на местните обичаи и традиции на МИГ Западна Стара планина

На 23.08.2023 г. в сградата на Община Георги Дамяново се проведе заключителна информационна конференция по повод приключване на дейностите по проект „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции на територията на СНЦ „МИГ – Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци“” по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Присъстващите представители на заинтересованите страни и широка общественост бяха запознати с постигнатите основни цели и резултати по проекта, изпълняван от СНЦ „МИГ – Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци.

Целта на приключилия проект бе съхраняване и популяризиране на местната идентичност на територията на СНЦ „МИГ – Западна Стара планина-Копрен-Миджур – Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци“, чрез създаване на иновативни практики и приобщаване на местните общности към културното наследство, за да  допринесе за популяризирането и запазването на МИГ като действащ субект на нейната територия.

Бяха постигнати следните резултати:

– Проведени две Информационни конференции;

– Извършено проучване и анализ на културно-историческото наследство на територията на МИГ;

– Възстановени три местни обичая /“Флоралия“ – община Ружинци; „Виене на уруглицу /байряк/“ – община Чупрене и „Гонене на змей“ – община Георги Дамяново/

– Провеждане на Фолклорен фестивал на местни обичаи и традиции „Копрен-Миджур в с. Ружинци;

– Създадени три постоянни експозиционни обекта, популяризиращи местната идентичност:

  • Алея на чипровските килими с инсталации на открито в Чипровци;
  • Постоянна музейна експозиция ”Бит и култура на торлаците” в Чупрене;
  • Постоянна музейна експозиция ”Лопушанското поречие от древността до наши дни” в Георги Дамяново/

         В рамките на проекта бяха закупени: носии, сценични костюми, реквизит, декор, видео-стена, инсталации, оборудване и други необходими неща за изпълнението на проекта.

Постигнатите ползи от проекта за местната общност:

  • Повишена информираност на местните общности на 4-те общини, съставляващи територията на МИГ;
  • Мотивирано местното население за доброволно участие в дейности, свързани с популяризирането на местната идентичност;
  • Повишен авторитета на МИГ сред местната общност;
  • Създадени положителни нагласи за промяна на местните политики в областта на културата и обединени ресурси на общините, съставляващи МИГ за устойчиво местно развитие.

Общата стойност на Административния договор е в размер на 171 623,01 лв., от които 165 383,01 лв. е безвъзмездна финансова помощ  и 6240,00  лв. собствено финансиране.

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ “МИГ-ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА– КОПРЕН – МИДЖУР – ЧИПРОВЦИ, ЧУПРЕНЕ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И РУЖИНЦИ“

ПРОУЧВАНЕ и АНАЛИЗ МИГ ЗСП Копрен-Миджур

МИГ „Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинци“ спечели проект

На 13 октомври 2022 г. на официална церемония в Министерство на земеделието министър Явор Гечев връчи договорите за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Един от договорите беше връчен на Мария Тодорова – председател на „МИГ Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинци”. Сдружението е единствено в Северозапада, което получава 100 000 евро за инвестиции в пилотни проекти в четири общини.
Министър Гечев благодари за упоритата работа на представителите на местните инициативни групи и бе категоричен, че този подход ще продължи да бъде успешен и в следващия програмен период.