Приключи проекта за съхраняване на местните обичаи и традиции на МИГ Западна Стара планина

На 23.08.2023 г. в сградата на Община Георги Дамяново се проведе заключителна информационна конференция по повод приключване на дейностите по проект „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции на територията на СНЦ „МИГ – Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци“” по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Присъстващите представители на заинтересованите страни и широка общественост бяха запознати с постигнатите основни цели и резултати по проекта, изпълняван от СНЦ „МИГ – Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци.

Целта на приключилия проект бе съхраняване и популяризиране на местната идентичност на територията на СНЦ „МИГ – Западна Стара планина-Копрен-Миджур – Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци“, чрез създаване на иновативни практики и приобщаване на местните общности към културното наследство, за да  допринесе за популяризирането и запазването на МИГ като действащ субект на нейната територия.

Бяха постигнати следните резултати:

– Проведени две Информационни конференции;

– Извършено проучване и анализ на културно-историческото наследство на територията на МИГ;

– Възстановени три местни обичая /“Флоралия“ – община Ружинци; „Виене на уруглицу /байряк/“ – община Чупрене и „Гонене на змей“ – община Георги Дамяново/

– Провеждане на Фолклорен фестивал на местни обичаи и традиции „Копрен-Миджур в с. Ружинци;

– Създадени три постоянни експозиционни обекта, популяризиращи местната идентичност:

  • Алея на чипровските килими с инсталации на открито в Чипровци;
  • Постоянна музейна експозиция ”Бит и култура на торлаците” в Чупрене;
  • Постоянна музейна експозиция ”Лопушанското поречие от древността до наши дни” в Георги Дамяново/

         В рамките на проекта бяха закупени: носии, сценични костюми, реквизит, декор, видео-стена, инсталации, оборудване и други необходими неща за изпълнението на проекта.

Постигнатите ползи от проекта за местната общност:

  • Повишена информираност на местните общности на 4-те общини, съставляващи територията на МИГ;
  • Мотивирано местното население за доброволно участие в дейности, свързани с популяризирането на местната идентичност;
  • Повишен авторитета на МИГ сред местната общност;
  • Създадени положителни нагласи за промяна на местните политики в областта на културата и обединени ресурси на общините, съставляващи МИГ за устойчиво местно развитие.

Общата стойност на Административния договор е в размер на 171 623,01 лв., от които 165 383,01 лв. е безвъзмездна финансова помощ  и 6240,00  лв. собствено финансиране.