Проект № BG06RDNP001-19.610-0111-C02 Подготвителни дейности по разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Западна Стара планина – Копрен – Миджур – Чипровци – Чупрене – Георги Дамяново – Ружинци